Hammasteknikkomestarit r.y.
   Etusivu      Uusi mestarikurssi
  


Uusi mestarikurssi 2013

Hammasteknikkomestarin erityispätevyys (oppiohjelma)

1 Tavoitteet
Hammasteknikkomestarin erityispätevyyden suorittamisen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista ja tietopohjaa vaativan proteettisen hoidon suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen.
Hammasteknikkomestarin erityispätevyyden suorittanut saa hammasteknikko-mestarin arvonimen.

Hammasteknikkomestarin erityispätevyyden suoritettuaan, hammasteknikkomestari
- tuntee suunterveydenhuollon kokonaisuuden ja sen toimintatavat
- pystyy osallistumaan proteettisen hoidon suunnitteluun yhteistyössä hoitotiimin osana
- hallitsee hammasproteettisten töiden työmenetelmät ja tuntee niissä käytettävät materiaalit
- pystyy ratkaisemaan ongelmatilanteita ja osaa arvioida valittujen ratkaisujen seuraukset
- on valmis oppimaan virheistä ja tuomaan ne esiin
- pystyy tekemään oman erityisosaamisalueensa töitä mestaritasoisesti
- osallistuu ja pitää esitelmiä hammastekniikan koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa kotimaassa ja kansainvälisesti.
 
 
2 Pohjakoulutus
Hammasteknikkomestarin erityispätevyyden oppiohjelmaan voi hakea Suomessa laillistettu hammasteknikko tai amk-hammasteknikko, joka on ollut käytännön laboratoriotyössä vähintään kolme vuotta.

3 Tarkastuslautakunta ja mentorin tehtävät
Koulutusta valvoo erikseen nimetty tarkastuslautakunta, joka koostuu viidestä tarkastusmestarista. Hammasteknikkomestareiden vuosikokous nimeää tarkastus-lautakunnan jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan.
Kokelas valitsee itselleen mentorin ja hyväksyttää tämän tarkastuslautakunnalla. Mentorin tehtävänä on seurata ja ohjata kokelasta koko koulutuksen ajan ja antaa lausunto kokelaan edistymisestä ja menestymisestä.

4 Koulutuksen rakenne
Hammasteknikkomestarin erityispätevyyden oppiohjelma koostuu teoriaosuudesta sekä käytännön työosuudesta.

Teoriaosuuden kolme vaihetta:
1) Luentotilaisuuksiin osallistuminen
Kokelas osallistuu alalla järjestettävin luentotilaisuuksiin ja kursseille. Kurssin tai luennon tiedot sekä sisällöstä kirjoitettu lyhennelmä liitetään henkilökohtaiseen portfolioon. Suorituksia tulee kertyä vähintään 200 tuntia monipuolisesti hammastekniikan eri osa-alueilta. Tarkastuslautakunta voi hyväksyä myös alle kaksi vuotta vanhoja lisäopintoja.
2) Portfolion laatiminen
Tarkastuslautakunta tarkastaa ja arvioi hakijan portfolion. Mikäli tarkastuslautakunta katsoo suoritukset riittämättömiksi, se antaa ohjeistuksen tarvittavista lisäkursseista.
3) Kirjallinen koe
Teoriaosuuteen kuuluu lisäksi erikseen järjestettävä kirjallinen koe.

Käytännön osaamisen kehittäminen ja näyttö:
1) Osallistuminen demonstraatioihin ja kursseille
Kokelas kartuttaa käytännön osaamistaan osallistumalla mestareiden järjestämiin demonstraatioihin sekä hammastekniikan työkursseihin kotimaassa tai ulkomailla. Tiedot osallistumisesta ja sisällöstä kirjataan portfolioon.
2) Vaativa potilastyö
Mestarikokelas tekee vähintään yhden vaativan potilastyön omalta erityisosaamisalu-eeltaan erikoishammaslääkärin, erikoistuvan hammaslääkärin tai protetiikkaan perehtyneen hammaslääkärin kanssa. Työn kaikki vaiheet dokumentoidaan huolellisesti.
3) Mestarityö
Mestarityö on joko vaativa potilastyö tai pelkästään malleille tehtävä työ. Ennen mestarityön aloittamista tulee työsuunnitelma hyväksyttää tarkastuslautakunnalla. Potilastyön kaikki vaiheet dokumentoidaan huolellisesti.
Kokelas voi aloittaa mestarityön tekemisen heti sen jälkeen, kun työsuunnitelma on tarkastuslautakunnan hyväksymä.
5 Suoritusten tarkastaminen ja suoritusaika
Valmis mestarityö jätetään tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. Mestarityön voi jättää tarkastettavaksi vasta sitten, kun kaikki muut vaaditut työt ja teoriaosuus on suoritettu.
Tarkastuslautakunta joko hyväksyy tai hylkää työn.
Hylätyllä on mahdollisuus tehdä yhden kerran mestarikokeen työ uudelleen.
Hammasteknikkomestarin erityispätevyyden suorittaminen tulee tehdä viiden vuoden kuluessa aloittamisesta.

Ilmoittautuminen 31.8.2013 mennessä: ceramikko@ceramikko.fi


 
 
 
Koulutuksen aloituspäivä
14.9.2013 klo 12 Helsingissä.
 
 Hammasteknikkomestarit r.y.